9. Žádosti o informace

Obec zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce
 • na elektronické úřední desce
 • v kanceláři obecního úřadu

Každá fyzická nebo právnická osoba může informace získat:

 • osobně na obecním úřadu v úředních hodinách
 • telefonicky
 • písemně na uvedenou poštovní adresu
 • prostřednictvím datové schránky
 • e-mailem s ověřeným el. podpisem
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
 • utajované skutečnosti podle zák.č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění souvisejících a pozdějších předpisů
 • obchodní tajemství dle občanského zákoníku (§ 504 zák.č. 89/2012 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezp.
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák.č.106/1999 Sb., zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů  pozdějších znění